Obchodné podmienky

Článok I

Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť Novotechno s.r.o., so sídlom Vinohrady 9546/3C, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 50 698 958, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 42596/N (ďalej len „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom internetového obchodu novotechno.sk zameraného na predaj strojárenského, železiarskeho a iného sortimentu (ďalej len „internetový obchod“ a „tovar“).

1.2 Prevádzkovateľa je možné kontaktovať poštou na adrese jeho sídla, e-mailom na adrese eshop@novotechno.sk alebo telefonicky na tel. č. +421 35 6424 520.

1.3 Zákazník je subjektom, ktorý si má záujem objednať alebo si objedná u Prevádzkovateľa tovar (ďalej len „Zákazník“ a spoločne s Prevádzkovateľom len „Zmluvné strany“).

1.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa (ďalej len „VOP“) sa uplatnia na predzmluvné a zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, ktorý prejavil záujem alebo si objednal tovar u Prevádzkovateľa, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak.

Článok II

Tovar – vlastnosti, popis a cena tovaru

2.1 Vlastnosti, popis a cena jednotlivých tovarov, ktoré Prevádzkovateľ predáva, sú uvedené v internetovom obchode.

2.2 Cena nezahŕňa poštovné, balné a poistenie zásielky, ktoré hradí Zákazník, a ktorých výšku Prevádzkovateľ oznámi Zákazníkovi najneskôr pred uzatvorením zmluvy. S dodaním tovaru do iných krajín, ako je krajina sídla Prevádzkovateľa, môže byť spojená povinnosť zaplatiť clo alebo iné dane a poplatky; tieto poplatky hradí v celom rozsahu Zákazník.

2.3 Zákazník berie na vedomie, že niektoré druhy sortimentu Prevádzkovateľ vyrobí na mieru Zákazníka tým, že ich upraví alebo prispôsobí parametrom jeho objednávky, v dôsledku čoho môže byť obmedzená možnosť odstúpenia od zmluvy.

Článok III

Objednávka tovaru, dodacie a platobné podmienky

3.1 Objednať tovar si Zákazník môže u Prevádzkovateľa prostredníctvom internetového obchodu. Pri objednávke Zákazník uvedie Prevádzkovateľom požadované identifikačné a kontaktné údaje. Zákazník si v rámci objednávky môže vybrať z Prevádzkovateľom sprístupnených možností dodania/dopravy (najmä osobný odber, kuriér, poštové služby, služby zásielkovne) a možností platby (najmä v hotovosti, kartou, bezhotovostným prevodom, na dobierku). Sprístupnené možnosti dodania/dopravy a možností platby sa môžu v konkrétnych prípadoch líšiť, najmä v závislosti od druhu objednaného tovaru, celkovej ceny objednaného tovaru, operatívnych a technických možností vybavovania objednávok.

3.2 Zmluva medzi Zmluvnými stranami sa považuje za uzatvorenú okamihom, kedy objednávka Zákazníka dôjde Prevádzkovateľovi. Prijatie objednávky Prevádzkovateľ potvrdí bez zbytočného odkladu Zákazníkovi.

3.3 Po uzatvorení zmluvy dodá Prevádzkovateľ objednaný tovar Zákazníkovi na ním uvedenú adresu v lehote 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, ak je objednaný tovar skladom a ak nie je uvedené v internetovom obchode inak. Zákazník berie na vedomie, že ak od času, kedy si konkrétny tovar vloží do nákupného košíka v internetovom obchode do času dôjdenia jeho objednávky Prevádzkovateľovi príde k objednaniu totožného tovaru iným subjektom, môže sa dostupnosť tovaru na sklade zmeniť. Ak objednaný tovar nie je skladom, Prevádzkovateľ ho pre Zákazníka objedná u svojho dodávateľa tak, aby bol Zákazníkovi doručený v primeranej lehote.

3.4 Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je Prevádzkovateľ schopný dodať tovar Zákazníkovi v lehote dohodnutej v zmluve alebo určenej týmito VOP alebo za dohodnutú cenu, je Prevádzkovateľ povinný ponúknuť Zákazníkovi náhradné plnenie alebo možnosť Zákazníka odstúpiť od zmluvy (zrušiť objednávku). Odstúpiť od zmluvy (zrušiť objednávku) môže Zákazník doručením e-mailu Prevádzkovateľovi. V prípade, ak Zákazník už uhradil cenu tovaru alebo jej časť alebo iné súvisiace úhrady, vráti Prevádzkovateľ už uhradenú cenu tovaru alebo jej časť a iné súvisiace úhrady v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od zmluvy (zrušení objednávky) Zákazníkovi na ním určený účet, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Zákazník v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Prevádzkovateľom ani neodstúpi od zmluvy, je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a v prípade, ak Zákazník už uhradil cenu tovaru alebo jej časť alebo iné súvisiace úhrady, Prevádzkovateľ je povinný vrátiť už uhradenú cenu alebo jej časť a iné súvisiace úhrady v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy Zákazníkovi.

3.5 Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na Zákazníka. Zákazník, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny za tovar.

3.6 Nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zhoršenia tovaru prechádza na Zákazníka okamihom prevzatia tovaru.

3.7 V prípade, ak sa Zákazník, ktorý nevystupuje v právnom postavení spotrebiteľa, dostane do omeškania so zaplatením dohodnutej ceny, vznikne mu povinnosť zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania; pri omeškaní v trvaní viac ako 30 dní je Prevádzkovateľ oprávnený od Zákazníka požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 25 % z celkovej ceny dodávky.

Článok IV

Odstúpenie od zmluvy

4.1 Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia uvedenej lehoty.

4.2 Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

4.2.1 predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Zákazníka,

4.2.2 predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

4.2.3 predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

4.2.4 predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

4.3 Tovar sa považuje za prevzatý Zákazníkom okamihom, keď Zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané Zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

4.4 Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Prevádzkovateľa v listinnej podobe (poštou) alebo e-mailom. Zákazník môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol doručený spolu s tovarom.

4.5 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Zákazník.

4.6 Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Prevádzkovateľ však nie je povinný uhradiť Zákazníkovi dodatočné náklady (napr. clo, skladné), ak si Zákazník výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Prevádzkovateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Zákazník, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi platby podľa tohto bodu rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri svojej platbe, ak sa so Zákazníkom nedohodnú inak a ak v súvislosti s tým Zákazníkovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

4.7 Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť Zákazníkovi platby podľa bodu 4.6 tohto článku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Zákazník nepreukáže zaslanie tovaru späť Prevádzkovateľovi, ibaže Prevádzkovateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

4.8 Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar Prevádzkovateľovi; lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru Prevádzkovateľovi znáša Zákazník.

4.9 Zákazník má právo v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku tovar rozbaliť a vyskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

4.10 Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

4.11 Ustanovenia tohto článku sa použijú iba v prípade, ak Zákazník vystupuje v právnom postavení spotrebiteľa a Prevádzkovateľ v právnom postavení dodávateľa.

Článok V

Zodpovednosť za vady, reklamácia a alternatívne riešenie sporov

5.1 Informácie o zodpovednosti Prevádzkovateľa za vady tovaru, ako aj o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Zákazníkov a informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov upravuje Reklamačný poriadok, ktorého aktuálne znenie je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

6.1 Aktuálne znenie týchto VOP, Reklamačného poriadku, vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy, ako aj zásad ochrany osobných údajov nájdete na www.novotechno.sk.

6.2 Tieto VOP sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s objednávkou tovaru.

6.3 Právne vzťahy Zmluvných strán sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade vzniku akéhokoľvek sporu medzi Zmluvnými stranami budú na jeho prejednanie a rozhodnutie príslušné súdy Slovenskej republiky.

6.4 Názov a adresa orgánu dohľadu: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1, nr@soi.sk

6.5 Tieto VOP sú platné od 01.07.2021.